Αρχές

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ

Άρθρ. 101 Το Τάγμα φέρει την ονομασία «ΜΑΡΤΙΝΙΣΤΙΚΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ». Για πρακτικούς λόγους και για τις ανάγκες του παρόντος εγγράφου θα υποδηλώνεται ως «ΜΑΡΤΙΝΙΣΤΙΚΟ ΤΑΓΜΑ» ή δια της συντομογραφίας «Μ*Τ*». Αν και η έδρα του ευρίσκεται στην Ολλανδία, στην Ανατολή της πόλεως του Άμστερνταμ, όπου και ιδρύθηκε, το Μαρτινιστικό Τάγμα δεν περιορίζει την δικαιοδοσία του στην εν λόγω χώρα. Αντιθέτως, προσπαθεί να διαδώσει το Μαρτινιστικό μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αρθρ. 102 Το Μ*Τ* είναι μία άλυσος ανδρών και γυναικών της «Επιθυμίας», άλυσος η οποία, άνευ διακρίσεως φύλου, φυλής, εθνικότητος, θρησκευτικής πίστεως, πολιτικών πεποιθήσεων, ή κοινωνικής τάξεως, συνενώνοντας τα μέλη της σε κύτταρα αποκαλούμενα «Ομάδες», έχει ως σκοπό την τελειοποίηση και την πνευματική ανύψωση της ανθρωπότητος δια της μελέτης, της γνώσεως και της πρακτικής της Μυητικής Παραδόσεως.

Άρθρ. 103 Το Μ*Τ* ακολουθεί τους πολιτιστικούς, φιλοσοφικούς, λειτουργικούς και μυστικούς προσανατολισμούς του ιδρυτή του, Λουί Κλώντ ντε Σαίν Μαρτέν. Εμπνέεται από τα έργα των διδασκάλων της σκέψεως του Θεοσόφου της Αμπουάζ, όπως ο Ιάκωβος Μπαίμε (αποκληθείς ο θεόσοφος του Γκαίρλιτς), ο Ιωάννης – Γεώργιος Γκίχτελ (ο θεόσοφος του Άμστερνταμ), ο Μαρτίνες ντε Πασκουάλλυ, ο Σβέντεμποργκ (ο Σουηδός θεόσοφος), όπως και από το μήνυμα των θεοσόφων και μυστικιστών που τον ακολούθησαν και εμπνεύσθηκαν από αυτόν: ο Ιωάννης – Βαπτιστής Βιλλερμόζ, ο Αυγουστίνος Σαμποζώ, ο Ελιφάς Λευί, ο Γεράρδος Ανκώς (Παπύς), ο Ιωάννης βαν ντερ Στόκ … Το Τάγμα λοιπόν δύναται να ορισθή ως «θεοσοφικό» υπό την ευρυτέρα έννοια του όρου.

Άρθρ. 104 Ριζωμένο σ’ αυτό το θεοσοφικό υπόστρωμα, το Μ*Τ* οφείλει να αποδέχεται όλα τα μέσα ερεύνης στην αναζήτησι της Αληθείας, από τα πλέον ακαδημαϊκά και επιστημονικά, μέχρι τα πλέον μεταφυσικά, μυστικιστικά και εσωτερικά.

Άρθρ. 105 Το Μ*Τ* δέχεται ως αλήθειες ισοδύναμες όλες εκείνες που διδάσκονται από τις παραδοσιακές μυητικές σχολές της Ανατολής, όπως και από εκείνες της Δύσεως.

Άρθρ. 106 Το Μ*Τ* δεν επιβάλλει στα μέλη του τον παραμικρό περιορισμό, ούτε κάποια προτίμηση ως προς την δοξασία, την καλλιέργεια, την θεουργία ή τον μυστικισμό. Εν τούτοις, το Τάγμα δηλώνει τον εαυτό του ως ευρισκόμενο υπό την προστασία και την διεύθυνση του Χριστού, Ιεροφάντη και Διδασκάλου του.

Άρθρ. 107 Το Μ*Τ* διδάσκει ό,τι θεωρεί χρήσιμο στους σκοπούς του και ιδίως την παραδοσιακή δοξασία της παγκοσμίας Αποκαταστάσεως, αφήνοντας στα μέλη του κάθε ελευθερία εφαρμογής των αποκτωμένων γνώσεων κατά την δική τους ευαισθησία και κατανόηση.

Άρθρ. 108 Το Μ*Τ* κατανέμει την διδασκαλία του σε τέσσερεις βαθμούς καλουμένους «μυητικούς», τους οποίους λαμβάνουν τα μέλη σύμφωνα με καθορισμένα τυπικά και ρυθμούς. Τρεις βαθμοί καλούμενοι «διοικητικοί» δίδονται σε όσους αναλαμβάνουν την υπευθυνότητα της διοικητικής διευθύνσεως του Τάγματος.

Άρθρ. 109 Το Μ*Τ* των Κάτω Χωρών θεωρεί τον εαυτό του αλληλέγγυο προς όλα τα Τάγματα Μαρτινιστικής παραδόσεως και διατηρεί σχέσεις φιλίας με αυτά. Εν τούτοις, το Μ*Τ* των Κάτω Χωρών δηλώνει ότι είναι διοικητικώς ανεξάρτητο από κάθε άλλο Τάγμα, Αδελφότητα, μυητική, φιλοσοφική, εσωτεριστική ή θεοσοφική εταιρεία, καθώς και από κάθε θρησκεία ή εκκλησία, σεβόμενο πάντοτε τα ήθη, τους κανόνες και τα έθιμά τους. Το Τάγμα περιμένει από εκείνα την ίδια ανοχή προς αυτό.

Άρθρ. 110 Το Μ*Τ* καλεί εν τούτοις τα μέλη του να παρεμβαίνουν αμέσως ή εμμέσως στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων οργανώσεων στις οποίες ανήκουν, στην περίπτωση και μόνον κατά την οποία θα χανόταν η ιδιαίτερη Παράδοση των εν λόγω οργανώσεων ή θα ετίθετο σε κίνδυνο η έρευνα ή η διδασκαλία της Αληθείας, δια περιορισμού ή καταπιέσεως της ελευθερίας σκέψεως.